Fire Hawk Thexder 2 - Mission 5 by Shywolf527


Download NSF file

MML:

#TITLE Fire Hawk Thexder 2 - Mission 5
#COMPOSER Masahiko Yoshimura
#MAKER (c)1989 Game Arts
#PROGRAMER shywolf_27
#AUTO-BANKSWITCH 0
;Based on PC-8801 OPN version.

@v00 = { 10 4 4 5 6 } ;staccato
 @v01 = { 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 }
@v02 = { 5 6 7 8 7 7 7 6 } ;soft
@v04 = { 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 } ;strings
@v05 = { 5 3 } ;pulse
 @v06 = { 2 1 }
@v07 = { 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 } ;back
 @v08 = { 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 }

@V40 = { 9 11 0 } ;BD
@V41 = { 10 8 6 4 3 2 2 1 1 0 } ;SD
@V42 = { 6 4 2 1 0 } ;HH
@V43 = { 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 } ;OH
@v44 = { 11 11 8 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 0 } ;TOM (s8,5)
@V45 = { 7 6 4 2 0 } ;TOMN

@00 = { 1 0 } ;staccato
 @01 = { 0 0 1 1 1 2 }
@02 = { 1 2 } ;soft
 @03 = { 2 }
@04 = { 1 } ;strings
@05 = { 1 2 } ;pulse
 @06 = { 1 2 }
@07 = { 2 1 } ;back
 @08 = { 1 1 2 }

@EP40 = { 0 -6 0 } ;BD n9
@EP41 = { -7 7 0 1 0 } ;SD n7
@EP42 = { -1 1 0 } ;HH n4
@EP43 = { 0 18 1 -17 0 } ;OH n6
@EP45 = { 0 -1 -1 -1 0 } ;TOMN n8 n9 n10 n11

@EN00 = { 12 -12 0 } ;bass
@EN01 = { | 0 0 -5 0 0 5 } ;fastarp P4

@MP00 = { 30 2 3 } ;staccato
@MP02 = { 12 3 2 } ;soft
@MP04 = { 43 2 7 } ;strings
@MP07 = { 35 2 4 } ;back


ABCD @t16,5

 ;Section 1
A  o4 l8 @v00 @vr01 @@00 @@r01 MP00 L
A  SD1@q3|:fcfg+4gg+a+> SDQRc2^8cd+SDQRf4. d+4<fg+>d+SDQRc2.< g+a+>c
A  c+c<a+g4gg+a+> c<a+g+\f4fg+>c f4<f4g+4>d+SDQRq8c2.. k4:|2
A   q8fMPOFs8,6w<@q3MP00s0,8fg+a+> c<a+g+a+4g+gSDQRq8f^2. k16@v44@2MPOFs8,5c16<g16d16s0,8
 ;Section 2
A  o4   @v02    @@02 @@r03 MP02
A  SDQR@q3f4>c<SDQRa+4.>c<SDQRg+4. gSDQRf2^ e4>c<SDQRa+4.>cSDQRd+4. c+SDQRc2^<
A  SDQRf4gSDQRg+1.^ fgg+a+4g+gg+4 a+>cc+4d+f4
A  SDQRf1 e2.<  ;break
A     @v00    @@00 @@r01 MPOF
A   @q1b24>c24c+24d24d+24e24
 ;Section 3
A  @q3|:fd+cf4d+cd+ fd<a+>a+4g+d+f \fd+cf4d+cd+ fd<a+>a+4g+@q2a+16&>c16<g+16f16:|2
A   @q3gdga+4ga+>f4< g>cq8e4s12,6w4.s0,8<<<
 ;Section 4
A     @v04    @@04    MP04
A  g+1 a+1> c2d+2 d1

 ;Section 1
B  o5 l8 @v05 @vr06 @@05 @@r06 MPOF D1 L ENOF
B  SD1q5|:[f<g+>cfg+gf<g+ ]2> f<g+>c+fg+gf<g+> d+<g>cd+g
B  o4 l8 @v07 @vr08 @@07 @@r08 MP07
B  @q3d+gg+
B  a+g+ge4efg \c4.f4cfg+ a4c4f4fSDOFf2 q8e4.k4:|2
B   @q3f4.q8>cMPOFs8,6w<SD1@q3MP07s0,8cff g+gfg4feSDQRq8c2.. k4
 ;Section 2
B  SDQR@q3c+4g+SDQRg4.g+SDQRf4. d+SDQRc+^2 SDQRc4gSDQRf4.cSDOFg+2 g4.g-4
B  c+4SD1d+SDQRf1.^ dd+fg4fd+f4 gg+a+4>cc+4
B  SDQRc1 c2.<@v44@2MPOFs8,5q8c16c16<g16d16s0,8  ;break
 ;Section 3
B  o5   @v07    @@07       D0
B  SDQR@q3|:c<g+f>c4<g+fg+> d<a+f>\d4d<a+>d :|2 f4d+d4
B  c<g+f>c4<g+fg+> d<a+f>d4d<a+>d d<a+>dg4dg>c4< eg>q8c4<<@v44@2s8,5c16c16<g16g16d16d16s0,8
 ;Section 4
B  o3   v3     @1
B  EN01f1 g1 g+2>c2< a+1

 ;Section 1
C  o3 l8 q7 EN00 L
C  |:fffff16>f16<fff e-e-e-e-e-e-e-16>e-16<e-> c+c+c+c+c+16>c+16<c+c+c+< g+g+>cd+gfd+<g+
C  ggg>c4cc16<g16a+16>c16< fffd+4g+16a+16>d+16<a+16>c+16d+16 \ddddd-d-d-d- ccc<ccd16c16d16c16e16c16:|2
C   >c+c+c+c4<ccc fffff16f16fw4>
 ;Section 2
C  q8|:c+4rc+2^ :|2 c4rc2^ q7f4.d+4.d+4
C  |:c+:|13 d+4d+ |:d:|8 |:d-:|8
C  r4c2cf16g16> ccc<gggcc<  ;break
 ;Section 3
C  |:fffff16f16fff fffff16a+16>d16f16<ff :|3
C  ggggg16g16ggg> ccc<ccd16c16d16c16e16c16
 ;Section 4
C  |:fffff16f16fff fffff16a+16>d16f16<ff :|2

 ;Section 1
D  o0 l8 L
D  @v40EP40|:n9@v42EP42n4@v41EP41n7@v42EP42n4@v40EP40n9n9@v41EP41n7\@v42EP42n4 :|4
D   @v41EP41n7
D  @v40EP40|:n9@v42EP42n4@v41EP41n7@v40EP40n9\@v42EP42n4@v40EP40n9@v41EP41n7@v42EP42n4 :|4
D   r@v40EP40n9@v41EP41n7n7
D  @v40EP40|:n9@v42EP42n4@v41EP41n7@v42EP42n4@v40EP40n9n9@v41EP41n7\@v42EP42n4 :|4
D   @v43EP43n6
D  @v40EP40|:n9@v42EP42n4@v41EP41n7@v40EP40n9@v42EP42n4@v40EP40n9\@v41EP41n7@v42EP42n4 :|4
D   @v41EP41n7,16@v45EP45n8,16n9,16n10,16
 ;Section 2
D  @v40EP40|:n9@v42EP42n4n4@v40EP40n9@v42EP42n4\@v40EP40n9@v41EP41n7@v42EP42n4 :|4
D   @v40EP40n9,16n9,16@v41EP41n7n7
D  @v40EP40|:n9@v42EP42n4@v41EP41n7@v42EP42n4@v40EP40n9\n9@v41EP41n7@v42EP42n4 :|2
D   @v41EP41n7@v42EP42n4@v40EP40n9
D  @v40EP40|:n9@v42EP42n4@v41EP41n7@v42EP42n4@v40EP40n9n9@v41EP41n7\@v42EP42n4 :|2
D   @v43EP43n6
D  @v41EP41n7,4@v40EP40|:n9\@v42EP42n4:|5 @v43EP43n6l16@v41EP41|:n7:|4@v45EP45n8n8n9n10l8  ;break
 ;Section 3
D  @v40EP40|:n9@v42EP42n4@v41EP41n7@v40EP40n9@v42EP42n4@v40EP40n9@v41EP41n7@v42EP42n4 :|7
D  @v40EP40n9l16@v41EP41n7n7n7,8@v40EP40n9,4@v45EP45n8n8n9n9n10n10l8
 ;Section 4
D  @v40EP40|:n9@v42EP42n4@v41EP41n7@v42EP42n4@v40EP40n9n9@v41EP41n7\@v42EP42n4 :|4
D   @v41EP41n7

Comments